“วรานนท์ คงปฏิมากร” ลาออกเก้าอี้ซีอีโอ SBNEXT มีผล 1 ต.ค.นี้

SBNEXT แจ้ง นายวรานนท์ คงปฏิมากร ขอลาออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมดัน นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ขึ้นแท่น CEO


บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จํากัด (มหาชน) หรือ SBNEXT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ได้มีมติสําคัญต่าง ๆ ดังนี้

  1. รับทราบการลาออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

(1) นายวรานนท์ คงปฏิมากร ขอลาออกจากตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน

(2) นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ขอลาออกจากตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยยังคงดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

  1. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินสืบเนื่องจากการลาออกในข้างต้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

(2) แต่งตั้ง นายณัฐตภาคย์ นวลแก้ว ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

  1. แต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นายรัฐพล เตชะวิจิตร์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการ

(2) แต่งตั้ง นายณัฐตภาคย์ นวลแก้ว ดํารงตําแหน่ง กรรมการการลงทุน

Back to top button