“ปณิชา ดาว” โอนหุ้น PSG เข้า “คาร์ดินัล อินดัสตรีส์ฯ” ถือแทน 38.92%

PSG ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่! โดย “ปณิชา ดาว” โอนหุ้นเข้า บริษัท คาร์ดินัล อินดัสตรีส์ พีทีอี แอลทีดี ให้ถือสัดส่วน 38.92% ซึ่งเป็น (นิติบุคคล) ส่งผลให้ตนเหลือถือ 40.46%  


บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ PSG แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 บริษัทฯได้รับแจ้งจากนางปณิชา ดาว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และคู่สมรสของนายเดวิด แวน ดาว ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ว่า นางปณิชา ดาว ได้ดำเนินการโอนหุ้นในบริษัทฯจำนวน 25,297,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 38.92% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทฯ ของนางปณิชา ดาว และบริษัทที่นางปณิชา ดาว มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ถือหุ้นลาดับสุดท้าย (Ultimate Shareholder) มีดังนี้

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมของบริษัทฯ และเป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามข้อ 9 (5) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

Back to top button