HEALTH เคาะเพิ่มทุน “พีพี” 3 ราย วงเงิน 73 ล้าน รองรับขยายธุรกิจ

บอร์ดอนุมัติ HEALTH เคาะขายหุ้นเพิ่มทุน PP 3 ราย ราคา 2 บาทต่อหุ้น ระดมทุน 73 ล้านบาท หวังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-เสริมสภาพคล่องทางการเงิน-ขยายธุรกิจในอนาคต พ่วงขายหุ้นใน บ.ร่วม รับทรัพย์กว่า 280 ล้านบาท


บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEALTH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 อนุมัติการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 2 ให้แก่ 1) นายเกษม วชิระเจริญวงศ์ จำนวน 16,549,950 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 33,099,900 บาท 2) นายณัฐพร พัฒนศรี จำนวน 10,000,000 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน20,000,000 บาท และ 3) นายวิศรุต เดชภาณุวัฒน์ภักดี จำนวน 10,000,000 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

โดย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 36,549,950 หุ้น ในราคา 2 บาทต่อหุ้น เป็นเงินไม่เกิน 73,099,900 บาท กำหนดจองซื้อในวันที่ 8 มกราคม 2567 และชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งภายหลังทำรายการ นายเกษม จะถือหุ้น 3.93% นายณัฐพร ถือ 2.38% และนายวิศรุต ถือ 2.38%

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่อง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ในไตรมาสที่ 1/2567

โดยการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะสั้น สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล รวมทั้งส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยังได้อนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด (บริษัทร่วม) (HU) จำนวน 1,260,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 36% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ HU โดยจะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญออกทั้งจำนวน ให้แก่ บริษัท โฟร์ซั่นกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (FGE) ซึ่ง FGE เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ HU ในสัดส่วน 10% โดยมีราคาซื้อขายในมูลค่าหุ้นละ 165 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 207,900,000 บาท  โดยภายหลังการทำรายการดังกล่าวมีผลทำให้ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

Back to top button