BCP ตั้ง “ปฏิภาณ สุคนธมาน” นั่งกรรมการอิสระ มีผลทันที

บอร์ด BCP ไฟเขียวตั้ง “ปฏิภาณ สุคนธมาน” ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน “วิไล ฉัททันต์รัศมี” หลังติดภารกิจส่วนตัวพร้อมแต่งตั้ง “สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยให้มีผลทันที


นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับองค์กรและเลขานุการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 วันที่ 17 เมษายน 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายปฏิภาณ สุคนธมาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งเข้ามาแทน นางวิไล ฉัททันต์รัศมี ที่แจ้งลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้ง นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล พร้อมสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยตั้ง 2 ตำแหน่งให้มีผลตั้งวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี บริษัทมีได้แต่งตั้งกรรมการอิสระพร้อมกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลนั้น เนื่องจากจำนวนกรรมการตรวจสอบที่คงเหลืออยู่ของบริษัทยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

Back to top button