ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมาย ปราบ “บจ.” ทุจริต พ่วงมาตรการเยียวยานักลงทุน

ครม.รับทราบผลพิจารณาแก้กฎหมาย “ป้องกันการทุจริตฉ้อโกงของบริษัทจดทะเบียน” ในตลาดทุน ตามที่คลังเสนอ พร้อมกำหนดมาตรการเยียวยานักลงทุนที่ได้รับความเสียหาย


นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฉ้อโกงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยกระทรวงการคลัง รายงานว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เป็นกฎหมายที่สอดรับกับแนวทางการตรวจสอบ และบทลงโทษผู้ที่ทุจริตผ่านตลาดทุนไทย

“สภาวิชาชีพผู้สอบบัญชีฯ เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจในการกำกับดูแลผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี สำนักงานบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพและการปฏิบัติงานที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น” นางรัดเกล้า กล่าวเพิ่ม

ส่วนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เห็นว่าควรเพิ่มมาตรการในการยึด หรืออายัดทรัพย์สินจากการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นการทุจริตและฉ้อโกง ที่เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ด้วย โดยให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่ได้มา หรือสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง อีกทั้งยังมีการกำหนดแนวทางหรือมาตรการเยียวยาให้แก่นักลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงด้วย

Back to top button