IFA หนุน W เพิ่มทุน 2.5 พันล้านหุ้น ขาย PP รับแผนเข้าถือ “ฟรุตต้าฯ” 51%

W เผย IFA หนุนแผนเพิ่มทุน 2.5 พันล้านหุ้น ขาย PP เสริมแกร่งฐานทุน รับแผนเข้าถือหุ้นฟรุตต้า 51% รุกธุรกิจ Bio Beverage-Bio Food พร้อมเคลียร์หนี้ปูทางปลดล็อกเครื่องหมาย CB


นายภูริชญ์ วงศ์ขำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ (CAO) บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W เปิดเผยว่า บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด ที่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากมีแผนที่ชัดเจนในการนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการลงทุนขยายร้านอาหารเพิ่มเติม และลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ การเข้าไปถือหุ้น บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด (ฟรุตต้า) คิดเป็น 51% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด รวมไปถึง เพื่อลดปัญหาเรื่องผลการดำเนินงานที่ขาดทุน และสภาพคล่องของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปลดการขึ้นเครื่องหมาย CB (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) โดยหากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 1,072.50 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 59.73%  ซึ่ง > 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน โดยเครื่องหมาย CB จะหายไปหลังจากการส่งงบการเงินตรวจสอบ หรือสอบทานภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เท่ากับ 61.55% และผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ 5.06% เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ซึ่งมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Pivate Placement) ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.67 ถึง 14 ก.พ.67 ซึ่งเท่ากับ 0.7082 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings dilution) ได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดปี 66 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ

อนึ่ง W เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เม.ย.67 โดยมีวาระเพิ่มทุน 2,543 ล้านหุ้น ขายแบบ PP ให้พันธมิตร จำนวน 1,650 ล้านหุ้น ราคา 0.65 บาท พร้อมแจก W-W7 ให้ผู้ถือหุ้นฟรี ในสัดส่วน 3:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บาท รองรับแผนขยายธุรกิจ ผ่านการเข้าซื้อหุ้น “ฟรุตต้า” เพื่อรุกธุรกิจ Bio Beverage-Bio Food พร้อมคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผน ปูทางสู่การปลดเคลื่องหมาย CB

Back to top button