SUPER ลุยขาย SUNFLOWER บุ๊กเงิน 4.8 พันล้าน ไตรมาส 2/67

บอร์ด SUPER ไฟเขียวขาย SUNFLOWER ให้ LEVANTA มูลค่า 4.85 พันล้านบาท คาดทำรายการเสร็จสิ้นภายใน มิ.ย.67 นำเงินลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า-ใช้เป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจ


บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติให้บริษัท และบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (SEG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ในฐานะผู้ขาย) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วน 31% และ 59% ของบริษัท ทานตะวัน โซล่าร์ จำกัด (SUNFLOWER) ตามลำดับ ให้กับ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) (LEVANTA) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 โดยมีมูลค่าไม่เกิน 4,859 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SUNFLOWER จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2567

สำหรับ LEVANTA เป็นบริษัทในเครือของ Levanta Holding Pte., Ltd. ซึ่งถือหุ้น 100% โดย Levanta Holding Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีกองทุน Actis Energy Fund 5 (AE5) ซึ่งเป็นกองทุน Private Equity เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม โดยกองทุน AE5 นั้นบริหารโดย Actis ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำระดับโลกทางด้านธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ SEG อยู่ระหว่างการขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการพลังงาน 2565 โดยเมื่อได้รับการอนุมัติจาก กกพ. แล้ว บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนหุ้นจำนวน 41%ให้กับบริษัทฯ และ 10% ให้กับ SEG เป็นผลให้บริษัทฯ และ SEG จะถือหุ้นใน SUNFLOWER ในสัดส่วน 41% และ 59%

โดยสัญญาซื้อขายหุ้น SUNFLOWER มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ

1.ได้รับการอนุญาตหรือการยกเว้นจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อโครงการในแต่ละโครงการเพื่อให้สามารถเข้าทำธุรกรรมได้

2.ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3.ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ด้าน SUNFLOWER จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ปัจจุบัน SUNFLOWER ถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานจำนวน 8 บริษัท รวมจำนวน 24 โครงการ กำลังการผลิตรวม 139.40 เมกะวัตต์และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 24 โครงการ ในระหว่างปี 2558-2559 โดยก่อนทำรายการ SUPER ถือ 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,794,800,000 บาท และหลังทำรายการสัดส่วนถือลดลงเหลือ 10%

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

2.จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ

3.เพิ่มความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

4.ใช้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ

โดยภายหลังที่ได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นแล้ว บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ย รวมถึงใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569 – 2572,ใช้ลงทุนในโครงการ Direct PPA และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

Back to top button