ส่อง 40 “บจ.” โกยกำไรไตรมาส 1 โตกระฉูดเกิน 100%

ส่อง 40 “บจ.” รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/67 กำไรโตกระฉูดเกิน 100% เด่นสุด OCC โตแกร่ง 2,975.73% กำไรสุทธิ 9.50 ล้านบาท รองลงมา SAMCO เติบโต 2,015.88% กวาดกำไรสุทธิทะลุ 12 ล้านบาท


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีการเติบโตของกำไรสุทธิเกิน 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 40 หลักทรัพย์ ตามข้อมูลจากตารางประกอบ

ขณะที่หลักทรัพย์ที่กำไรสุทธิเติบโตอย่างโดดเด่นสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ OCC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.20 ล้านบาท หรือ 2,975.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 0.31 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากต้นทุนสินค้าขายลดลง เนื่องจากมียอดขายสินค้าทที่มีต้นทุนต่ำในสัดส่วนที่มากขึ้น และมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงมีกําไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท อามาทิสสิโม่ จำกัด

2.บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) หรือ SAMCO รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.93 ล้านบาท หรือ 2,015.88% โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้น 136.43 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ของโครงการที่เปิดใหม่

3.บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 15.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.63 ล้านบาท หรือ 1,741.43% โดยเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในไตรมาส 1/2567 เพิ่มขึ้น 2.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากราคาสุกรและไก่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาต่ำลง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำไรข้นต้นเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบเพื่อลดความผันผวนของการบริหารจัดการต้นทุน

4.บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 122.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.49 ล้านบาท หรือ 1,315.36% โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1/2567 พลิกฟื้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีรายได้รวมรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจโรงแรม และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถปรับอัตราค่าห้องเฉลี่ยได้มากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องเพิ่มขึ้น 19.50% จากช่วงเดียวกันของปี นอกจากนี้ธุรกิจการศึกษามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ ขณะที่รายได้ธุรกิจอาหารยังเติบโตจากธุรกิจให้บริการจัดหาอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ ส่งผลให้บริษัทฯ มี EBITDA รวม 510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

5.บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 52.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.85 ล้านบาท หรือ 668.82% โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวทั้งในส่วนงาน Personal line และ Commercial line ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เบี้ยประกันภัยปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผลงานเบี้ยประกันภัยเติบโตสอดคล้องตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้กำไรที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถรักษา Combined Ratio ไว้ได้อยู่ในระดับ 96.70% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ที่มี Combined Ratio อยู่ที่ระดับ 98.20%

Back to top button