ADVANC ส่ง AWN ผนึก “GULF 1” ลุยติดตั้ง “โซลาร์ฟาร์ม-ระบบเก็บพลังงาน” 20 แห่ง

ADVANC ส่ง AWN ผนึก “GULF 1” ลุยติดตั้ง "โซลาร์ฟาร์ม-ระบบกักเก็บพลังงาน" 20 แห่ง เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก 501.23 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ตามกลยุทธ์ธุรกิจอย่างยั่งยืนคาดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567


นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงนามในสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction Agreement: EPC) กับบริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด (GULF1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท กัลฟี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Off Grid) ที่สถานีฐานจำนวน 20 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 23.27 ล้านบาท โดยเป็นโครงการขยายความครอบคลุมของสัญญาณในพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจสำหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการในครั้งนี้ จะช่วยให้เอไอเอสสามารถขยายโครงข่ายให้มีความครอบคลุมเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล และชุมชน ทั้งยังช่วยลดตันทุนคำไฟฟ้าของบริษัท รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก 501.23 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 300.03 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ต่อปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือกที่ร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานรวม และเป้าหมายการลดเรือนกระจกของเอไอเอส

Back to top button