2 บจ. III-SABAY แท็กทีมซื้อหุ้น “เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส” เดินหน้าลุยขนส่ง-ไปรษณีย์

2 บจ. III-SABAY แท็กทีมซื้อหุ้น “เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส” เดินหน้าลุยขนส่ง-ไปรษณีย์


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (Shipsmile) ในสัดส่วนร้อยละ 20 จากบริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ในมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนในกิจการจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

โดย บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินธรกิจการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการในการให้บริการทั้งงานไปรษณีย์ เป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ เช่น แฟลช เอ็กซ์ เพรส (Flash) ไปรษณีย์ไทย DHL และ LEX Express เป็นต้น และเป็นตัวแทนการขายประกันภัย พ.ร.บ. ภาษี จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระบิล จำหน่ายกล่องพัสดุไปรษณีย์ และศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร โดยมีจุดบริการหรือแฟรนไชส์มากกว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ Shipsmile

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะการขยายจุดรับชำระเงิน บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ POS และยังอาจรวมไปถึงการให้บริการโอนเงิน การเพิ่มจุดเติมเงินช่องทางการขยายธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติการให้บริการให้กับธนาคารพาณิชย์ เช่น การรับฝากถอน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จํากัด (Shipsmile) จํานวน 10,200 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile ซึ่งประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนมากกว่า 1,500 สาขา ในการขนส่งพัสดุ และเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนําจากผู้ถือหุ้นเดิมของ Shipsmile ได้แก่ บริษัท แฟลช มันนี่ จํากัด ในราคาไม่เกิน 105.0 ล้านบาท

อีกทั้งอนุมัติการเข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมของ Shipsmile ได้แก่ บริษัท แฟลช มันนี่ จํากัด ในฐานะผู้ขาย และ บริษัทฯในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สําหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จํานวนร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile และมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาล หรือ นายวิรัช นอบน้อมธรรม มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เมคเซนด์ เอ็กซ์เพรส จํากัด (Makesend) ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งภายในวันเดียว หรือ Same-day delivery จํานวน 120,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน จากเดิมมีหุ้นสามัญทั้งหมด 280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคารวมไม่เกิน 9.0 ล้านบาท และมอบหมายให้ นายทิพย์ ดาลาล หรือนายวิรัช นอบน้ อมธรรม มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Makesend

 

Back to top button