DOD โดนยึดไลเซนส์นำเข้า “กัญชง” อย.เรียกคืนไม่แจ้งสาเหตุ จับตาเปิดบ่ายรูดหนัก!


บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ชี้แจงข้อสอบถามจากตลาดหลักทรัพย์เรื่องใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงว่า บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด (บริษัทย่อย) มีคุณสมบัติในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด และได้ยื่นขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จนได้รับอนุญาตให้บริษัทนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตฉบับจริงในวันที่ วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยใบอนุญาตลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และหลังจากนั้นในวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและได้เรียกคืนใบอนุญาตดังกล่าวโดยไม่แจ้งสาเหตุ

Back to top button