GLOCON แจง! ปม “ผู้บริหาร-กรรมการ” เอี่ยวปั่นหุ้น KIAT ยันเป็นทีมเก่า


บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ขอชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT กล่าวคือ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบุคคล จำนวน 13 ราย ได้แก่ (1) นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์  (2) นายน้ำ ชลสายพันธ์ (3) นายศุภวุฒิ มณีรินทร์ (4) นางสาวศนิ จิวจินดา (5) นายยศ ธนารักษ์โชค (6) นางนิภา ชลสายพันธ์ (7) นางสาวน้ำทิพย์ ชลสายพันธ์ (8) นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย

(9) บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP) ชื่อเดิม หรือบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ชื่อใหม่ (10) นางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์  (11) นายปฏิญญา เทวอักษร (12) นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ และ (13) นายประพล มิลินทจินดา กรณีร่วมกันสร้างราคาหุ้น KIAT ระหว่างวันที่ 4-22 ธันวาคม 2557 ทำให้ราคาหุ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาดปกติของตลาดโดยราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจาก 7.75 บาท เป็นราคา 15.60 บาท โดย ก.ล.ต. ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับบริษัท โดย กำหนดให้บริษัทชำระค่าปรับทางแพ่ง เป็นเงินจำนวน 23,295,000 บาท

บริษัทใคร่ขอเรียนว่าการซื้อขายหุ้น KIAT ผ่านบัญชีขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นการดำเนินการในช่วงทีมผู้บริหารและกรรมการชุดเดิม ซึ่งมีนายสุรพงษ์ เตียมชาญชัย เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้มีอำนาจซื้อขายหุ้นในบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทีมผู้บริหารและกรรมการชุดปัจจุบัน เป็นคนและชุดกับทีมบริหารและกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว และมิได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการซื้อขายหุ้น KIAT แต่อย่างใด

ทั้งนี้หลังจากที่ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ ได้เข้าบริหารงานของบริษัท ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ทุกท่านได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทเพียงเท่านั้น และได้ยกเลิกนโยบายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นนั้น ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ รับทราบมาตรการลงโทษทางแพ่ง ที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษแก่บริษัท และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับ ก.ล.ต. อย่างดียิ่ง โดยทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่จะเข้าหารือกับ ก.ล.ต. ถึงแนวทางและวิธีการชำระค่าปรับตามมาตราลงโทษทางแพ่ง พร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าว และหารือกันเกี่ยวกับประเด็นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

Back to top button