TPIPP คว้างาน “เทศบาลโคราช” ลุยก่อสร้าง-บริหารจัดการระบบกำจัดขยะ เฟส 2


บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการจัดหาเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกได้ประกาศผลการพิจารณาตามหนังสือที่ นม 52002/2313 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยมีมติให้บริษัทฯเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลนครราชสีมา

ทั้งนี้ ขอบเขตของงานจ้าง ได้กำหนดปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่โครงการไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี ค่ากำจัดขยะมูลฝอยไม่เกิน 400 บาทต่อตัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในปีแรกของการเดินระบบ และปรับขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี (ตามค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์) และได้รับรายได้จากค่าขายไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรา 5.78 บาท/หน่วย สำหรับ 8 ปีแรก และ 5.08 บาท/หน่วยสำหรับ 12 ปีถัดไป

Back to top button