“OKAYA & CO” เก็บหุ้น SSSC เพิ่มกว่า 1.7% หนุนถือแตะ 31.50%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) หรือ SSSC โดย OKAYA & CO., LTD. ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 31.5001% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button