TWZ เซ็น MOU “วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม” ผลิต-ขายสินค้ากัญชง-กัญชา คาดรับรู้รายได้ Q2

TWZ เซ็น MOU "วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว" ผลิต-ขายสินค้ากัญชง-กัญชา คาดรับรู้รายได้ Q2 พร้อมเดินหน้าเจรจาหาพันธมิตรเพิ่ม


บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุน (MOU) กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนศึกษาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมบริหารพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนดังกล่าว

โดยขณะนี้คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าว โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม ซึ่งเกี่ยวข้องการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงและ/หรือกัญชาของรักจังฟาร์มทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับการปลดล็อกทุกส่วนของต้นกัญชา กัญชง ยกเว้น ช่อ ดอก ใบที่ติดอยู่กับช่อดอกของกัญชาและกัญชง

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการร่วมทุนและขอบเขตความร่วมมือโดยสังเขป ดังนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจรักจังฟาร์มจะจัดตั้งบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด เพื่อให้บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 51% และตัวแทนกลุ่มรักจังฟาร์มในสัดส่วน 49% โดยบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด จะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusitivity) ในการได้สิทธิหรือสัมปทานในการซื้อวัตถุดิบที่ผลิตได้จากฟาร์มและรวมถึงผลผลิตที่จะผลิตได้ในอนาคตแต่เพียงผู้เดียวในราคาส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาตลาด

สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงและ/หรือกัญชา ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่ ผลิต และ/หรือ จัดหา โดยบริษัท กัญช์ยารักษ์จ จำกัด และขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และ/หรือ กิจการที่เข้าร่วมทุนอื่นๆ แต่ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นการเข้าร่วมทุนกับกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ หรือ ที่เรียกว่า กลุ่มปลายน้ำ เช่น กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหาร กลุ่มสแน็ค กลุ่มสุขภาพและความงาม เป็นต้น

โดยภายหลังจากที่บริษัทได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนนี้แล้ว ในระหว่างนี้ทางบริษัทก็จะคัดเลือกกลุ่มธุรกิจปลายน้ำที่จะเข้าดำเนินการเจรจาตกลงที่จะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนเจรจาที่จะเข้าร่วมทุนกันตามวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ที่ทางบริษัทได้ร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใดก็จะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบต่อไป

สำหรับรายได้ที่เกิดจากธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบและความพร้อมทางด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ดังนั้น ทางบริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ในไตรมาส 2/2564 และคาดว่าจะสามารถเจรจากับพันธมิตรที่มีความพร้อมทางด้านสินค้าและการตลาดเพื่อต่อยอดและขยายการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นอีกภายใน 1-2 เดือน

Back to top button