ผู้ถือหุ้น AIT เคาะเพิ่มทุน 516 ลบ. ฉลุย! พร้อมแตกพาร์ 1 บ.

ผู้ถือหุ้น AIT เคาะเพิ่มทุน 515.80 ลบ. ฉลุย! ดันทุนจกทะเบียนเป็น 1,547.40 ลบ. พร้อมแตกพาร์เหลือ 1 บ. และดำเนินการจดบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว


บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 ของ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้, เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 515.80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,031.60 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,547.40 ล้านบาท และการจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้นบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยเมือวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้มีรายละเอียดดังนี้

ขณะที่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 515.80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,031.60 พันล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,547.40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515.80 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 2 (AIT-W2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Back to top button