“กบง.” เคาะตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน ถึง 30 มิ.ย. ลดภาระค่าครองชีพสู้โควิด

“กบง.” เคาะตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน ถึง 30 มิ.ย. ลดภาระค่าครองชีพสู้โควิด


รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ (26 มี.ค.64) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เป็นประธาน เห็นชอบให้ตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน จากสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจากการติดตามสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลก ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.64 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ทำให้ความต้องการใช้โพรเพนลดลง

กบง. จึงมีมติให้ขยายเวลาตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ออกไปอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.64 เพื่อให้มีราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้ง มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ติดตามสถานการณ์ราคา LPG อย่างใกล้ชิด และนำเสนอแนวทางการทบทวนราคา LPG ให้ กบง. พิจารณาต่อไป

พร้อมทั้ง เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 80 โดยมีทิศทางนโยบาย (Policy Direction) 5 ด้าน ได้แก่

(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน

(2) ลงทุนพลังงานสีเขียว

(3) ดำเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน

(4) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

(5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะครอบคลุมการขับเคลื่อนพลังงานทั้งด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินการทั้งหมดได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center: NEIC) ทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน (Capacity Building) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานไปจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอ กบง. ต่อไป

Back to top button