UK ประกาศใช้อัตราภาษีใหม่ ประเทศไม่มี FTA ไทยเฮ! ได้โควตาสินค้าส่งออกเพิ่ม


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สหราชอาณาจักร (UK) หรืออังกฤษได้ประกาศใช้ตารางอัตราภาษีศุลกากรใหม่ สำหรับเก็บกับสินค้าที่ส่งออกจากประเทศที่ UK ยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วย ซึ่งยกเลิกภาษีศุลกากรที่เก็บกับสินค้านำเข้ากว่า 48% ของรายการสินค้าทั้งหมดทันที รวมทั้งได้ออกกฎระเบียบ (Regulation No. 2020/1432) เพื่อบริหารจัดการสินค้าที่มีโควตาภาษี และปริมาณโควตาของสินค้าดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

สำหรับปริมาณโควตาสินค้าที่ UK จัดให้กับไทย เช่น ข้าวขาว ข้าวหัก ไก่ เป็ด มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง ปลาแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง เป็นต้น โดยสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ปลาแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง มีรอบโควตาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ขณะที่สินค้าไก่และเป็ด มีรอบโควตาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน สำหรับสินค้าข้าวขาวและข้าวหักของไทย ผู้นำเข้าของ UK จะต้องใช้หนังสือรับรองการส่งออก (export certificate) จากกรมการค้าต่างประเทศ ประกอบกับหนังสืออนุญาตนำเข้าของยูเค เพื่อได้ขอใช้สิทธินำเข้าภายใต้โควตา

นอกจากนี้ UK จะออกประกาศสำหรับผู้ทำการค้า (Notice To Trader) ได้ตรวจสอบปริมาณโควตาที่สามารถขอใช้สิทธิการนำเข้าภายใต้โควตาในแต่ละรอบ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบ กระบวนการ ค่าธรรมเนียม และเอกสารประกอบสำหรับขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) เพื่อนำเข้าภายใต้โควตาอีกด้วย

สำหรับเดือน ม.ค.-พ.ย. 63 การค้าไทยและ UK มีมูลค่า 4,471 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเคมูลค่า 2,828 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากยูเคมูลค่า 1,643 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเครื่องจักรไฟฟ้า เป็นต้น

Back to top button