SABINA คว้า CG Score ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องปีที่ 3

SABINA คว้า CG Score ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องปีที่ 3


นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA เปิดเผยว่า SABINA รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence CG Score) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดหรือระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 692 แห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สะท้อนความมุ่งมั่นของ SABINA ในการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์และความเท่าเทียมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button