RBF มอบชุด PAPR “รพ.พระมงกุฎเกล้า”

RBF มอบชุด PAPR ให้กับ “รพ.พระมงกุฎเกล้า” ป้องกันโควิด-19 


แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF มอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ PAPR จำนวน 2 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พันเอก ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และลดการปนเปื้อนต่างๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Back to top button