ผถห. SIMAT เตรียมรับอั่งเปา SIMAT-W5

ผถห. SIMAT เตรียมรับอั่งเปา SIMAT-W5 ขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 18 ส.ค.นี้


คุณญาณพล รักกสิกร ประธานกรรมการบริษัท, คุณบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และ คุณทัศนาภรณ์ ยอดมงคล กรรมการและเลขานุการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระ แผนเพิ่มทุน 160 ล้านหุ้น รองรับ SIMAT-W5 อัตรา 4.07:1 โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ 2 บาท/หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ขึ้น XW วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้ พร้อมทั้งอนุมัติให้ผ่านทุกวาร

Back to top button