CPF จับมือ CAC อบรมออนไลน์ หนุนคู่ค้ารู้ทันกลทุจริต-คอร์รัปชัน

CPF ร่วมกับ CAC จัดการอบรม "CAC Training for CPF's  SMEs Suppliers 2021” ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับคู่ค้า SMEs เรื่องการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชันในการดำเนินการ


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคู่ค้าผู้ประกอบการ SMEs แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดการอบรม CAC Training for CPF’s SMEs Suppliers 2021” ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับคู่ค้า SMEs จำนวน 120 บริษัท ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เรื่องการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชันในการดำเนินการ ส่งเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประกาศเจตนารมณ์ และยกระดับการดำเนินเป็นองค์กรที่ได้รับรองเป็นแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อไป

นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environment  Social Governance) ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ซีพีเอฟยึดถือมาโดยตลอด การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดแนวทางให้แก่คู่ค้า SMEs ในห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟ มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปัญหาคอร์รัปชันต่างๆ อย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจมีธรรมาภิบาล และโปร่งใส ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

สำหรับ CAC ในฐานะองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งโดยความร่วมมือกับกลุ่มและภาคเอกชนของไทย เพื่อสร้างแนวร่วมภาคธุรกิจ สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องคอร์รัปชันให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ ซึ่งคู่ค้าจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และกำหนดนโยบายและกลไกในการจัดการ การควบคุม และหาวิธีป้องกันการดำเนินธุรกิจปราศจากการคอร์รัปชัน

Back to top button