ตลท. ส่งเสริมความรู้การเงินบุคลากรใหม่ “กฟผ.”

ตลท. ส่งเสริมพื้นฐานการวางแผนการเงินแก่บุคลากรใหม่ ของ “กฟผ.” โครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้”


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดอบรมความรู้ภายใต้ MOU โครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนในระดับพื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ของ กฟผ. จำนวน 76 คน โดยมีนายชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้เมื่อ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนได้ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการเงิน SET FIN Quizz พิชิต Fin Gap และได้รับผลทดสอบรายบุคคล รวมทั้งคำแนะนำในการเสริมประเด็นความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลด้วย

ทั้งนี้ตลอดปีจะมีการให้ความรู้การวางแผนการเงินการลงทุนในรูปแบบการอบรมและสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. ซึ่งจดทะเบียนแล้วอย่างต่อเนื่อง หวังให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

Back to top button