CPF จับมือ “กรมป่าไม้” ร่วมฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ “เขาพระยาเดินธง”

CPF จับมือ “กรมป่าไม้” พาน้องๆ ค่าย “SMART-i CAMP”  เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ "รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง"


กรมป่าไม้ ชุมชนในพื้นที่รอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ที่ดำเนินการมาตั้่งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ระยะที่สองของโครงการ (ปี 2564 -2568) ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม 6,971 ไร่ สู่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติ และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และที่นี่… ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าอีกด้วย

นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ เล่าว่า โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่า โดยที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทเอกชน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปลายปี 2564 โครงการฯมีโอกาสต้อนรับน้องๆ  ค่าย SMART-i CAMP  ที่เข้ามาทำกิจกรรมและเรียนรู้การอนุรักษ์ป่า  ทำฝายชะลอน้ำ  การปลูกต้นไม้ ทำกิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาแล้วถึง 4 ครั้ง สะท้อน ให้เห็นว่าผืนป่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกป่า

สำหรับกิจกรรมครั้งล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา น้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกป่า ในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 4 รูปแบบการฟื้นฟูป่า การเพาะกล้า  การศึกษาธรรมชาติ  โดยเด็กๆให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่า การทำ Seed Ball และสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ รักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต่อยอดจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนที่สนใจ และหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการ ฟื้นฟูป่าและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

ด้าน นายอนุชิต ศรีสุระ คณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ของซีพีเอฟ หรือ พี่ชิตของน้องๆ เล่าว่า กิจกรรมค่าย SMART-i CAMP ครั้งที่ 4 เป็นการนำเด็กๆ อายุระหว่าง 6-14 ปี จำนวน 14 คน ลงพื้นที่จริงที่โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ซี่งเราจัดกิจกรรมการทำ Seed Ball กิจกรรมยิง Seed Ball ปลูกต้นจำปาป่า และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป่าในเวลากลางวัน น้องๆได้เก็บประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น พบไข่นกกระแตแต้แว้ดในพื้นที่ป่า และรอยเท้าของสัตว์ ซึ่งแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกันในการปลูกต้นจำปาป่า ซึ่งที่นี่มีการปลูกไว้เพื่อเป็นแปลงอนุรักษ์ น้องๆ ยังบอกด้วยว่าพวกเขาจะต้องกลับมาดูการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้

ด้าน ศิริภพ โสมาภา หรือคุณครูแก๊ป ผู้ก่อตั้ง SMART i -Academy กล่าวว่า SMART i-CAMP เป็น Summer Camp ในไทยที่โดดเด่นเรื่องของการฝึกกระบวนการการเรียนรู้ เสริมสร้างและเปิดรับแนวความคิดใหม่ ๆ เพิ่มจิตสำนึกต่อส่วนรวม และรู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมผ่านหลักสูตรต่างๆ อาทิ ภาวะการเป็นผู้นำ การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การเข้าใจตนเอง ฯลฯ ซึ่งเราต้องการแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ การนำเด็กๆลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่โครงการเขาพระยาเดินธง ทั้งในรูปแบบของค่ายค้างคืน และกิจกรรมที่จบในวันเดียว เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และที่นี่ยังเป็นพื้นที่มีเรื่องราวของการเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก่อน โดยมีกรมป่าไม้ ซีพีเอฟ ร่วมมือและทุ่มเท จนเกิดผลสำเร็จในการฟื้นฟูป่าให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

Back to top button