BAM มอบเงิน 3 แสนบ. หนุน “รพ.คลองขลุง” จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

BAM มอบเงิน 3 แสนบ. สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานภาคเหนือตอนล่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อตู้ตรวจการได้ยินเครื่อง Electric Pulp เครื่องวัดความดันโลหิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีทันตแพทย์ สรรประชา พุกอ่อน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชนและสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

Back to top button