“มรภ.สวนสุนันทา” มอบเกียรติบัตร “อาจารย์-นักศึกษา” สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ

“มรภ.สวนสุนันทา” มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “อาจารย์-นักศึกษา” สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติจากผลงานนวัตกรรม


รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ที่ 6 จากซ้าย) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ให้คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ศูนย์การศึกษาอุดรธานี โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  จากการ ด้านการประกวดผลงานนวัตกรรม

โดยมี ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยและที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ที่ 5 จากซ้าย) นำคณะเข้ารับเกียรติบัตร และ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Back to top button