CHG คว้า 3 รางวัล เวที “SET Awards 2022” ตอกย้ำดำเนินธุรกิจยั่งยืน

CHG คว้า 3 รางวัลกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2022 ครั้งที่ 19 สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักบรรษัทภิบาล


นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG เปิดเผยว่า กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ คว้า 3 รางวัล ในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2022 ครั้งที่ 19 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย 1.รางวัล Outstanding CEO Awards, 2.รางวัล Outstanding Company Performance Awards และ 3.รางวัล Best Company Performance Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ตอกย้ำผลสำเร็จของความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนครอบคลุมทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก

กลุ่ม CHG ได้รับ 3 รางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม ด้วยการบริหารแบบมืออาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาลนายแพทย์กำพล กล่าว

Back to top button