TWPC ปลื้ม! คว้ารางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition”

TWPC เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” ตอกย้ำความยั่งยืนประจำปี 65 จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ 


นางสาวสสินี ปานสายลม หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนและการสื่อสารองค์กร ตัวแทนจากบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) TWPC เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” จากนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) สถาบันไทยพัฒน์  ในพิธีมอบรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 65 จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์  เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน

 

 

 

Back to top button