SUN จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้” ลดวิกฤตโลกร้อน

SUN จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามแนวทาง ESG ช่วยลดวิกฤตโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประจำปี 2566 ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน เสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศให้สมบูรณ์ และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางและเป้าหมายด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อลดวิกฤติภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้าน นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวว่า SUN ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูสิ่งแวดล้อม สังคม ด้วยหลักบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นประจำในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นที่ช่วยสร้างร่มเงา และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เป็นวาระสำคัญของโลกในขณะนี้ เป็นการปลูกเพื่อโลกยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals : SDGs) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติทั้ง 10 หลักการ (United Nations Global Compact : UNGC)

Back to top button