IRPC คว้าใบรับรอง CAC ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

IRPC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 4 ปีต่อเนื่อง ตอกย้ำดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งมีวาระ 3 ปี ตั้งแต่มีนาคม 2566 – มีนาคม 2569 ในงาน “Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption” รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน จัดโดยโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณ ความมุ่งมั่นให้กับบริษัทในการพัฒนาระบบภายในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงคอร์รัปชัน จนสามารถผ่านการรับรองกับ CAC

อีกทั้งเป็นการแสดงพลังของแนวร่วมเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนทุกรูปแบบ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ IRPC ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

Back to top button