IRPC จับมือ “ม.มหิดล” ส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์

IRPC จับมือ ม.มหิดล พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยี Photopolymer Resin ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม


ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีแผนยุทธศาสตร์ ในการทำความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้ง ยังผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี

โดยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา ที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็น World Class University และมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านวิจัย นวัตกรรม และการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งการลงนาม MOU จะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมืออื่นๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคตร่วมกัน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC ตระหนักถึงความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการนำองค์ความรู้และแนวคิดต่อยอดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาบูรณาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ IRPC ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว

ทั้งนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล พันธมิตรที่มีทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาในหลากหลายสาขา จะร่วมผลักดันงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น การพัฒนา Photopolymer Resin  เพื่อใช้ ในการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับขึ้นรูปเป็นโมเดลทันตกรรม (Dental Model) และอื่นๆ ที่เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาและ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมความรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Back to top button