WICE คว้าคะแนน “CGR” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องปีที่ 5

WICE ได้รับคะแนนการประเมินกำกับดูแลกิจการ “CGR” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจบริการโลจิสติกส์ชั้นนำเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย


บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 มุ่งมั่นเติบโตสู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของเอเชียในอนาคต

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ระบุว่า บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (CGR) สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินกิจการ ซึ่งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ควบคู่การเดินหน้าขยายธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นผลักดันให้ WICE เติบโตสู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของเอเชียในอนาคต

“นับเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากจำนวน 782 บริษัท สิ่งนี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม” นายชูเดช กล่าว

ทั้งนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิกด้วยพันธกิจที่สำคัญ คือ การมีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์โดยใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด และมีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ พร้อมมุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยต่อไป

Back to top button