VGI ผ่านรับรอง CAC ปี 3 ตอกย้ำธุรกิจโปร่งใส-ไร้คอร์รัปชัน

VGI ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (O2O) Solutions บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC)  ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

โดยมี นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบประกาศนียบัตร ในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืนจาก นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการได้รับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ต่อการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆ ที่เหมาะสม มีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

Back to top button