“ก.ล.ต.” ร่วมเวที IOSCO Annual Meeting ครั้งที่ 49 ประเทศกรีซ

ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมเวทีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ IOSCO Annual Meeting ครั้งที่ 49 และ HCMC Public Conference 26-29 พ.ค.67 แลกเปลี่ยนมุมมอง-รับมือความเสี่ยงในรูปแบบใหม่


นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม IOSCO Annual Meeting ครั้งที่ 49 และ HCMC Public Conference ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2567 โดยในการประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการดำเนินการในประเด็นที่ IOSCO ให้ความสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) ภายใต้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล แนวปฏิบัติที่สอดคล้องและเปรียบเทียบได้ และการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) มาใช้เป็นช่องทางให้บริการทางการเงิน รวมถึงการรับมือกับความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มาจากการใช้เทคโนโลยี

อาทิ ภัยคุกคามทางออนไลน์ (online scam and harm) ผลกระทบของ AI ต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เป็นต้น ที่ประชุมจึงเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มสมรรถนะ (capacity building) ของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดทุนในทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. ยังเข้าร่วมเสวนาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Regulatory Workshop ภายใต้หัวข้อ Emerging Markets Experiences in Developing Sustainability-Related Bond Markets” โดยได้กล่าวถึง พัฒนาการของตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability-Themed Bonds)

รวมถึงร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนความสำคัญในการส่งเสริมการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transition Finance) ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง (visibility) ของพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของไทยสู่สากลด้วย

Back to top button