บลจ.กสิกรไทย ออกกองตราสารหนี้ KFF6MCM อายุ 6 เดือน ดบ. 1.65% ต่อปี ขายถึง 26 ธ.ค.59

ผู้ชม

13

บลจ.กสิกรไทย ออกกองตราสารหนี้ตปท. KFF6MCM อายุ 6 เดือน ชูดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี เสนอขายถึง 26 ธ.ค.59 โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตารสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทยเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการ ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2559 ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีเอ็ม (KFF6MCM) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.65% ต่อปี โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี

สำหรับกองทุนที่จะเสนอขายใหม่ในสัปดาห์นี้ ประกอบด้วย กองทุน KFF6MCM ที่มีอายุโครงการ 6 เดือน เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank Corporation, เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์, ตราสารหนี้ Qatar National Bank และตราสารหนี้ ICBC Ltd. นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท 

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค เอ็มพลัส (K-MPLUS) ซึ่งอยู่ในกลุ่มกองทุนรวมตราสารหนี้ ของบลจ.กสิกรไทย