EE เผยโรงไฟฟ้า “เอสเอสยูที” บล็อค 2 เริ่มขายไฟให้กฟผ.แล้วตั้งแต่ 3 ธ.ค.59


บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE แจ้งความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าเอสเอสยูทีว่า การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าจากบล็อคที่ 2 เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด มีกำหนดจะเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากบล็อคที่ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนการชำระค่าหุ้นสามัญบริษัท เอสเอสยูที จำกัด จำนวนร้อยละ 15 นั้น บริษัทได้รับการผ่อนผันจากบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ให้ขยายเวลาการชำระออกไปภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีภาระดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี จนถึงวันที่บริษัทชำระจนครบถ้วน

          

Back to top button