EIC แจง “บี เตชะอุบล” ขายหุ้นออก 10.56% ไม่กระทบการบริหาร

EIC แจง "บี เตชะอุบล"ขายหุ้นออก10.56% ให้ "วิทยา จักรเพ็ชร" ไม่กระทบการบริหาร-ไม่เข้าข่ายเทนเดอร์


บริษัทอุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เปิดเผยว่า นายบี เตชะอุบล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ทำการขายหุ้น EIC ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่นายวิทยา จักรเพ็ชร จำนวน 74 ล้านหุ้น (ราคาเฉลี่ย 0.51194 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง มีผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่เปลี่ยนแปลงไป โดยนายบีคงเหลือถือหุ้น 1.71% จากเดิม 12.28%

ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นข้างต้นไม่ได้กระทบโครงสร้างการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องทาคาเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (Tender Offer)

ส่วนความคืบหน้าที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายหุ้น บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด จานวน 3,232,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.57 บาท มูลค่ารวม 18,000,000 บาท ให้แก่นายรักหนึ่ง พหลโยธิน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ความเกี่ยวโยงกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผู้ซื้อได้ชำระเงินมัดจำ 9,000,000 บาท ให้แก่บริษัทแล้วนั้น ต่อมา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ผู้ซื้อได้ชำระเงินส่วนที่เหลือ จานวน 9,000,000 บาท ให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้ว

Back to top button