ครม.ไฟเขียวเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างประกันสังคม

ครม.ไฟเขียวเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างประกันสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน


ครม.ไฟเขียวเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างประกันสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้าง โดยเห็นควรให้ขยายอัตราค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างที่เข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐและค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างที่เข้ารักษาในสถานพยาบาลเอกชนต่อเนื่องมาสถานพยาบาลของรัฐเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความป็นจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

“ความจริงคนที่จ่ายคือกองทุนประกันสังคม นายจ้างยังรับผิดชอบสมทบจ่ายเบี้ยประกันสังคมเท่าเดิม ไม่ได้คิดเบี้ยประกันเพิ่ม นายจ้างไม่ได้มีภาระมากขึ้นแต่ลูกจ้างจะได้สิทธิประโยชน์เยอะขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น” นายณัฐพร กล่าว

ทั้งนี้กฎกระทรวงฉบับเดิมระบุว่า สปส.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานขั้นสูงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้แก้ไขเป็น กรณีลูกจ้างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษา หรือกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐได้ตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐก็ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษา แต่หากไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจะยังคงกำหนดค่ารักษาพยาบาลขั้นสูงไว้ที่ 1 ล้านบาทเช่นเดิม

Back to top button