ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน หวังสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน หวังสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ-ประหยัดเงินตราต่างประเทศในการส่งซ่อมเครื่องบิน-สร้างตำแหน่งงานเพิ่ม


ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน หวังสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ-ประหยัดเงินตราต่างประเทศในการส่งซ่อมเครื่องบิน-สร้างตำแหน่งงานเพิ่ม

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งอุตสาหกรรมอากาศยานนี้ถือเป็น 1 ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่รัฐบาลมุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนโดยจะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมองว่าตลาดอุตสาหกรรมอากาศยานในช่วงพ.ศ.2556-2578 ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่คำสั่งซื้อส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเหนือและยุโรปมาเป็นคำสั่งซื้อจากเอเชียแปซิฟิกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ในอนาคตตลาดอุตสาหกรรมอากาศยานในเอเชียแปซิฟิกจึงจะเติบโตอย่างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการย้ายฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในภูมิภาค

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า จากผลการศึกษาของกระทรวงคมนาคม พบว่ากิจกรรมที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาสำหรับประเทศไทยจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน มี 3 กิจกรรมสำคัญ คือ 1.กิจกรรมซ่อมบำรุง (MRO) 2.กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (OEM) และ 3.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการบิน (HR) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอออกมาเป็นแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงและอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2575) ภายใต้วิสัยทัศน์การมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน

โดยในระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)  จะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศไทย เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและประเภทของการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอากาศยาน สร้างบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการผลิตช่างและวิศวกรอากาศยาน

ส่วนระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) จะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงภายในประเทศ จัดกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ให้ครบทุกประเภทอุตสาหกรรมอากาศยานตามแผนธุรกิจ และสร้างช่างเทคนิครวมทั้งวิศวกรอากาศยานให้เพียงพอต่อความต้องการ

ส่วนระยะที่ 3 (พ.ศ.2570-2575) จะมีการจัดตั้ง Aeropolis เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงเครื่องบินของภูมิภาค ยกระดับความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานเข้าสู่ Tier 2 (Disign & Build) และการพัฒนาบุคลากรด้านการบินจนสามารถเข้าสู่การเป็น Research & Institutions ได้

“จากแผนดังกล่าวมีการประเมินว่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่เศรษฐกิจไทยได้ถึง 1 หมื่นกว่าล้านบาท สามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศในการส่งซ่อมเครื่องบินได้ถึงปีละ 6,500 ล้านบาท และยังสามารถช่วยสร้างงานได้เกือบ 7,500 ตำแหน่ง ถ้าเกิดมีสายการบินใหญ่ๆ มาตั้งศูนย์ซ่อมในไทย ก็จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกโครงการที่พลิกโฉมประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้แก่ประเทศไทย” นายกอบศักดิ์ ระบุ

Back to top button