“JP MORGAN ASSET MANAGEMENT” ดอดเก็บ STEC รวมถือกว่า 5%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC

โดย JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 22/04/2558 ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.13% และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.04% 

Back to top button