SIMAT ตั้ง “นรัตถ์ สาระมาน” นั่งเก้าอี้ CEO คนใหม่ มีผล 29 มิ.ย.61


บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา อนุมัติแต่งตั้ง นายนรัตถ์ สาระมาน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 โดยการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.61 เป็นต้นไป

สำหรับนาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ขณะที่การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่เข้ามาทำงานนั้น เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายนรัตถ์ สาระมาน เป็นกรรมการใหม่ และแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ โดยจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 3 ส.ค.61 พิจารณาอนุมัติต่อไป

Back to top button