DNA เลิกแผนลงทุน “Paynow-TCC” เหตุผู้ขายทำเงื่อนไขสำคัญไม่ทันตามกำหนด


บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ DNA ระบุว่า คณะกรรมการบริหารมีมติยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัท เพย์นาว จำกัด (Paynow) ซึ่งทำธุรกิจรับชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ ด้วยระบบแอพพิเคชั่น และระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าลงทุนในบริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์เซอร์วิส จำกัด (TCC) ผู้ให้บริการทางด้านการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)

ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันทางผู้ขายหุ้นของ Paynow และ TCC ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งตามที่ตกลงกันได้ภายในกำหนดเวลา ซึ่งกรณีดังกล่าวหากบริษัทเข้าลงทุนจะส่งผลให้ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนตามแผนที่กำหนดไว้

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21กันยายน 2561 มีมติอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในบริษัท เพย์นาว จำกัด (Paynow) ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Paynow จากนายวงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์ จำนวน 300,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Paynow มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในบริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์เซอร์วิส จำกัด (“TCC”) ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TCC จากนางจรัสศรี แช่เตียว จำนวน 135,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TCC มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,500,000 บาท

Back to top button