PLANET ลงนามซื้อขายสินค้า “บลิสแพลนเน็ต” รองรับโครงการอินเตอร์เน็ตโซน C

PLANET ลงนามซื้อขายสินค้า "บลิสแพลนเน็ต" รองรับโครงการอินเตอร์เน็ตโซน C


บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทฯและ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในกิจการร่วมค้า บลิสแพลนเน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเข้าร่วมประมูลงานกับสำนักงานคณะกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำหรับโครงการ จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2

โดยมีการกำหนดเงื่อนไขคือ สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับกิจการร่วมค้า การลงทุนในโครงการ รายได้ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนการควบคุมและการดำเนินงานโครงการนั้น บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยบริษัทฯได้สิทธิในการขาย วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงสิทธิในการเข้าเสนอราคารับเหมาช่วงเป็นรายแรก โดยหากมีการเสนอราคารับเหมาช่วงเดียวกัน บริษัทฯจะได้สิทธิเป็นผู้รับเหมาช่วงในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งกิจการร่วมค้า บลิสแพลนเน็ต เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ และได้ลงนามในสัญญางานโครงการดังกล่าวกับสำนักงานกสทช. เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้ากับกิจการร่วมค้า บลิสแพลนเน็ต เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 โดยบริษัทฯเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับกิจการร่วมค้า บลิสแพลนเน็ต สำหรับงานโครงการดังกล่าว

Back to top button