PTTEP ทุ่ม 2.28 พันลบ. เข้าซื้อหุ้น “APICO LLC” เพิ่ม 39% ดันสัดส่วนแตะ 72.8%

PTTEP ทุ่ม 2.28 พันลบ. เข้าซื้อหุ้น "APICO LLC" เพิ่ม 39% ดันสัดส่วนแตะ 72.8%


บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า วันนี้ (31 ก.ค.2562) บริษัท PTTEP HK Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่ม 39% ในบริษัท APICO LLC จาก บริษัท Coastal Energy Company (Khorat) Limited ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,276.24 ล้านบาท (โดยคำนวณที่อัตรา 30.76 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ก.ค.2562)

โดยมูลค่าดังกล่าวจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ทั้งนี้ บริษัท APICO LLC ถือสัดส่วนการลงทุน 35% ในโครงการสินภูฮ่อมแปลง (EU1 และ E5N) และสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแปลง L15/43 และแปลง L27/43 โดยปัจจุบัน PTTEP เป็นผู้ดำเนินการ และถือสัดส่วนในโครงการสินภูฮ่อมทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 66.80% ภายหลังการเข้าซื้อครั้งนี้ PTTEP จะมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 80.48%

สำหรับโครงการสินภูฮ่อม เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบก ตั้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครึ่งปีแรกของปี 2562 มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยประมาณ 88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (14,487 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 289 บาร์เรลต่อวัน โดยในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการได้รับอนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปี 2572 และ 2574 สำหรับแปลง EU1 และ E5N ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี การเข้าซื้อดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ PTTEP ที่เน้นการขยายการลงทุนในประเทศไทย (Coming Home Strategy) ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับบริษัท ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในอนาคตอีกด้วย

 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2562 บริษัท PTTEP SP Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 33.8% ในบริษัท APICO LLC จากบริษัท Tatex Thailand LLC และ Tatex Thailand II LLC ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2 พันล้านบาท (โดยคำนวณที่อัตรา 31.26 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 15 ก.พ.2562)

โดยมูลค่าดังกล่าวจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปี 2562 บริษัท APICO LLC ถือสัดส่วนการลงทุน 35% ในแปลง EU1/E5N (โครงการสินภูฮ่อม) และสัดส่วนการลงทุน 100% ในแปลง L15/43 และแปลง L27/43 โดยปัจจุบัน PTTEP ถือสัดส่วน 55% ของโครงการสินภูฮ่อมและเป็นผู้ดำเนินการ ภายหลังการเข้าซื้อ PTTEP จะมีสัดส่วนการลงทุนรวม (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) เพิ่มขึ้นเป็น 66.8%

ทั้งนี้ เมื่อรวมสัดส่วนจากการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท APICO LLC ทั้ง 2 ครั้ง ส่งผลให้ PTTEP ถือหุ้นใน APICO LLC เป็นจำนวนรวม 72.8%

Back to top button