SVI วิ่งกระฉูด! ขานรับผู้ถือหุ้นใหญ่จ่อเทนเดอร์ฯ 4.85 บ. สูงกว่ากระดานวานนี้ 24%

SVI วิ่งกระฉูด! ขานรับผู้ถือหุ้นใหญ่จ่อเทนเดอร์ฯ 4.85 บ. สูงกว่ากระดานวานนี้ 24%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI ล่าสุด ณ เวลา 10.25 น. อยู่ที่ระดับ 4.70 บาท ปรับตัวขึ้น 0.78 บาท หรือ 19.90% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 171.47 ล้านบาท

ทั้งนี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงหลังจาก  SVI แจ้งว่า เมื่อวานนี้ (11 ก.ย.) ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,168,945,458 หุ้น คิดเป็น 54.29% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ราคา 0.48 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ากระดานซื้อขายปิดวานนี้ที่ระดับ 3.92 บาท ถึง 23.72%

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติรับทราบการแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ของนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ที่จะเสนอซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือจำนวน 1,168,945,458 หุ้น คิดเป็น 54.29% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 30,000,000 หน่วย คิดเป็น 100% ของ SVI-W3  ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและยังไม่ได้ใช้สิทธิ โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 4.85 บาท และราคาเสนอซื้อ SVI-W3 หน่วยละ 0.41 บาท

โดย ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ถือหุ้นสามัญในบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 984,264,523 หุ้นสามัญ คิดเป็น 45.71% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในการทำคำเสนอหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวนน้อยกว่า 415,321,965 หุ้น หรือคิดเป็น 19.29% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ขณะที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ของผู้ถือหุ้นของบริษัท จากรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

 

 

Back to top button