“กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์” ซื้อหุ้น AQUA เข้าพอร์ตเพิ่ม รวมถือกว่า 5%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA โดย นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.3592% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.2813% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 3 ของ AQUA ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 147,243,000 หุ้น หรือ 3.21%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์ 520,230,700 11.33
2. นาย ปกรณ์ มงคลธาดา 475,355,400 10.35
3. น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ 147,243,000 3.21
4. นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล 124,500,000 2.71
5. นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล 113,800,000 2.48

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/04/2562)

Back to top button