ILINK คว้างานปรับปรุงสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33kV จ.พังงา มูลค่า 21.15 ลบ.

ILINK คว้างานปรับปรุงสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33kV จ.พังงา มูลค่า 21.15 ลบ.


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างสนับสนุน Facility เพื่อการปรับปรุงสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33kV วงจรบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา จังหวัดพังงา จำนวน 1 งาน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลค่าโครงการ 21.18 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาสงมอบงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

Back to top button