DDD เข้าถือหุ้น 2 บริษัท “คิวรอน-ดราก้อน แอ็กเซสฯ” สัดส่วนเกิน 70%

DDD เข้าถือหุ้น 2 บริษัท "คิวรอน-ดราก้อน แอ็กเซสฯ" สัดส่วนเกิน 70%


บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,104,980 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.0ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของ บริษัท คิวรอน จำกัด จากนายวิรัช แซ่โง้ว และ บริษัท ดราก้อน แอ็กเซส โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด และหุ้นสามัญ จำนวน 38,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (อเล็กซี่) จากนายวิรัช แซ่โง้ว หลังจากที่คิวรอนได้รับโอนกิจการ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท พี.เอ็น.ดี ขนส่ง จำกัด

โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นดังนี้

Back to top button