SAMART คว้างานเพิ่มประสิทธิภาพเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์ผลิตในปท. มูลค่า 8 พันลบ.

SAMART คว้างานเพิ่มประสิทธิภาพเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์ผลิตในปท. มูลค่า 8 พันลบ.


บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART ระบุว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากกรมสรรพสามิต ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2563 ให้ไปทำสัญญาจ้างโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ มูลค่าโครงการรวม 8,032,500,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 7 ปี ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับจ้างพิมพ์รหัสควบคุมบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) บนภาชนะบรรจุสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีระบบควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding System) โดยแจ้งให้บริษัทไปทำสัญญาจ้างภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

Back to top button