TLGF รับลูกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แจ้งปิด “เทสโก้ โลตัส” ชั่วคราว 16 สาขา

TLGF รับลูกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แจ้งปิด "เทสโก้ โลตัส" ชั่วคราว 16 สาขา


กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท หรือ TLGF เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35 (1)
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2563 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของ TLGF ซึ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ได้ปิดให้บริการพื้นที่บางส่วนเป็นการชั่วคราว ตามประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้น จำนวน 16 สาขา ยกเว้นสาขาเสนา สาขาสิงห์บุรี สาขาระนอง สาขานครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง สาขาแม่สาย และ สาขาสมุย

Back to top button